Zobacz temat
 Drukuj temat
analiza ekonomiczna
mwes
zadania z analizy ekonomicznej
aktywa są ułożone wg... (rosnącej płynności)
pasywa są ułożone wg....(rosnącej wymagalności)
wzrost należności oznacza dodatni / ujemny przepływ pieniężny z działalności finansowej
Najwęższym określeniem jest: rachunkowość / księgowość / analiza finansowa
Ze względu na źródło pozyskania można wyróżnić analizę: zewnętrzną i wewnętrzną / ogólną i
szczegółową / funkcjonalną, kompleksową i decyzyjną
Do analizy techniczno-ekonomicznej zalicza się: analizę produkcji / analizę rentowności / analizę
technologii / analizę kosztów / analizę zadłużenia
Materiały źródłowe wykorzystywane w analizie finansowej można podzielić na:
……………………… (np. sprawozdania finansowe, dokumentacja pierwotna lub wtórna stanowiąca
podstawę zapisów) oraz ……………………………… (np. opracowane dane w postaci planów,
wyniki wcześniejszych analiz, materiały z kontroli)
W analizie finansowej zamiast słowa „rentowność” stosuje się określenie: …………………….
Analiza PESTLE i analiza 5 sił Portera są elementami analizy: finansowej / techniczno-ekonomicznej
Nie dołącza się do sprawozdania finansowego: rachunku przepływów pieniężnych / raportu z audytu
wewnętrznego / informacji dodatkowej / zestawienia zmian w kapitale własnym

Połączony z 21.06.2018 12:07:
Bilans informuje o ………………………….. podmiotu i o źródłach …………………
Zasada równowagi bilansowej nie dopuszcza / zezwala na wystąpienie sytuacji, w której suma aktywów jest różna od
sumy pasywów.
Aktywa są ułożone według rosnącej / malejącej płynności / wymagalności
Pasywa są ułożone według rosnącej / malejącej płynności / wymagalności
Analiza pozwalająca ustalić:
- zależności między elementami aktywów i pasywów to analiza………………………………………………………..
- udział poszczególnych składników bilansu w sumie bilansowej to analiza …………………...………………………..
- zmiany aktywów i/lub pasywów w badanym okresie to analiza ………………………………………………………..
Podmiot kupuje zapasy warte 500 tys. zł. Płaci dostawcy zaliczkę 10% wartości zapasów, resztę odda za 20 dni. Po tej
operacji gospodarczej aktywa wzrosną o: 0 zł / 50 tys. zł / 450 tys. zł / 500 tys. zł.
Przedsiębiorstwo sprzedało wyroby za 10 000 zł, płatność nastąpi za 20 dni. Koszt sprzedanych wyrobów wyniósł 8
000 zł. Zmiana aktywów po tej operacji gospodarczej wyniesie: 0 zł / 2 000 zł / 10 000 zł.
Podmiot uzyskał 600 mln zł z emisji akcji, otrzymał kredyt na kwotę 500 mln zł, osiągnął zysk 20 mln zł, wypłacił
dywidendę 8 mln zł. Kapitał własny zwiększył się zatem o: 612 mln zł / 620 mln zł / 1100 mln zł / 1112 mln zł.

Połączony z 21.06.2018 12:07:
P. sprzedało towar za gotówkę, przy czym cena sprzedaży była wyższa niż cena nabycia
(wystąpi zatem zysk): udział aktywów obrotowych w aktywach ogółem zwiększył się /
zmniejszył się / nie zmienił się.
P. spłaciło gotówką zobowiązania długoterminowe (kredyt): udział aktywów trwałych
w aktywach ogółem zwiększył się / zmniejszył się / nie zmienił się.
P. zakupiło usługi obce (poniosło koszt), a płatności za te usługi dokona w terminie
późniejszym (w przeciągu 1 miesiąca): udział aktywów obrotowych w aktywach ogółem
zwiększył się / zmniejszył się / nie zmienił się.
P. nabyło zapasy przy czym zapłaciło za nie gotówką: udział aktywów trwałych
w aktywach ogółem zwiększył się / zmniejszył się / nie zmienił się.
P. spłaciło gotówką zobowiązania krótkoterminowe (handlowe): udział aktywów trwałych
w aktywach ogółem zwiększył się / zmniejszył się / nie zmienił się.
P. sprzedało zapasy przy czym otrzymało za nie gotówkę (w tej samej kwocie): udział
aktywów trwałych w aktywach ogółem zwiększył się / zmniejszył się / nie zmienił się.
P. sprzedało za gotówkę środek trwały, przy czym cena sprzedaży była wyższa niż
wartość netto środka trwałego: udział aktywów trwałych w aktywach ogółem
zwiększył się / zmniejszył się / nie zmienił się.

Połączony z 21.06.2018 12:09:
Przedsiębiorstwo (P.)sprzedało towar za gotówkę, przy czym cena sprzedaży była wyższa
niż cena nabycia (wystąpi zatem zysk): płynność bieżąca poprawiła się / pogorszyła się /
nie zmieniła się.
P. sprzedało zapasy przy czym otrzymało za nie gotówkę (w tej samej kwocie): płynność
bieżąca poprawiła się / pogorszyła się / nie zmieniła się.
P. spłaciło gotówką zobowiązania długoterminowe (kredyt): płynność bieżąca poprawiła
się / pogorszyła się / nie zmieniła się.
P. dokonało zmiany zobowiązań długoterminowych na zobowiązania krótkoterminowe:
płynność bieżąca zmniejszyła się / zwiększyła się / nie zmieniła się.
P. zakupiło usługi obce (poniosło koszt), a płatności za te usługi dokona w terminie
późniejszym (w przeciągu 1 miesiąca): płynność bieżąca poprawiła się / pogorszyła się /
nie zmieniła się

Połączony z 21.06.2018 12:09:
8. Przedsiębiorstwo, które zmieniło zobowiązania handlowe na zobowiązania długoterminowe w ten
sposób:
zmniejszy / zwiększy / nie zmieni wartość płynności bieżącej
zmniejszy / zwiększy / nie zmieni rotację zobowiązań handlowych w dniach
zmniejszy / zwiększy / nie zmieni cykl konwersji gotówki
9. Przedsiębiorstwo sprzedało towar za gotówkę, przy czym cena sprzedaży była wyższa niż cena nabycia –
sytuacja ta sprawiła, że:
wskaźnik zadłużenia kapitału własnego zwiększył się / zmniejszył się / nie zmienił się
wskaźnik ogólnego zadłużenia zwiększył się / zmniejszył się / nie zmienił się
płynność bieżąca poprawiła się / pogorszyła się / nie zmieniła się
udział aktywów obrotowych w aktywach ogółem zwiększył się / zmniejszył się / nie zmienił się
10. W przedsiębiorstwie wystąpiła sprzedaż towarów z odroczonym terminem płatności, przy czym cena
sprzedaży była wyższa niż cena nabycia – sytuacja ta sprawiła, że:
wskaźnik ogólnego zadłużenia zwiększył się / zmniejszył się / nie zmienił się
bieżąca płynność zwiększyła się / zmniejszyła się / nie zmieniła się
cykl konwersji gotówki zwiększył się / zmniejszył się / nie zmienił się
Edytowane przez mwes dnia 21-06-2018 12:09
 
Web
Przejdź do forum:
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.